# Notice And Take Down Newsgrabber.nl Usenet Provider

Notice And Take Down

Procedure voor Kennisgeving en Verwijdering

Wij nemen enig misbruik van NewsGrabber service uiterst serieus en al onze abonnees zijn verplicht om onze service uitsluitend voor juridische doeleinden te gebruiken waarbij het strikt verboden is om de service te gebruiken voor enige illegale handelingen zoals omschreven in de Servicevoorwaarden en het beleid Acceptabel gebruik. Houders van auteursrechtelijk beschermd werk die enig vermeend inbreukmakende inhoud of materiaal hebben gevonden die toegankelijk is via de NewsGrabber Usenet service en dit willen laten verwijderen, dienen een “Verwijderingskennisgeving” in te dienen, waarin de volgende informatie is opgenomen: Contactgegevens van de houder van het auteursrecht en een gevolmachtigd persoon die namens de houder mag handelen. Informatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat is geschonden of, bij een enkele kennisgeving met meerdere werken, een lijst met de auteursrechtelijk beschermde werken. Voldoende informatie om het vermeende inbreukmakende materiaal te lokaliseren en te identificeren (Message-ID’s). Verklaring van de indiening bij de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken inzake deze kwestie. Ondertekende verklaring te goeder trouw inzake meineed, u bent de juiste houder of u bent gevolmachtigd om op te treden namens de houder, alle informatie die is opgenomen in de verwijderingskennisgeving is nauwkeurig, authentiek en het vermeende inbreukmakende materiaal is niet anderszins geautoriseerd door de houder van het auteursrecht, de agent of de wetgeving.

Alle meldingen van misbruik of Kennisgevingen & Verwijderingskennisgevingen moeten worden verzonden naar abuse [@] 2xr.ae

Het misbruikteam van Newsgrabber zal voor iedere zaak een uniek nummer aanmaken en een ontvangstbevestiging van uw NTD verzoek per mail sturen. Het NewsGrabber misbruikteam zal een beoordeling maken ten behoeve van de ontvankelijkheid van de verstrekte informatie en zal bij het ontvangen van een geldige claim snel handelen en passende maatregelen nemen om enig inbreukmakend/illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal van onze service te verwijderen.

Notice & Takedown Procedure

We take any abuse of NewsGrabber service very seriously and all our subscribers are required to use our service for lawful purposes only and are strictly prohibited from using the service to commit illegal acts as outlined in the terms of service and acceptable use policy. Copyright holders that wish to request the removal of any allegedly infringing content or material found to be accessible through the NewsGrabber service, should submit a “Takedown Notice” ensuring the following information is included: Contact details of copyright holder and authorised person serving notice. Sufficient information to locate and identify allegedly infringing material (Message-IDs). Statement of submission to the exclusive jurisdiction of the Dutch courts, for purposes of this matter. Signed declaration of good faith on pain of perjury, you are the right holder or are authorised to act for right holder, all information contained in the takedown notice is accurate, genuine and that the allegedly infringing material is not otherwise authorised by the copyright holder, their agent, nor by law.

All reports of abuse or Notice & Takedown notices should be sent to: abuse [@] 2xr.ae

NewsGrabber will create an unique case number and provide confirmation of receipt of your takedown notice by email. NewsGrabber abuse team will make an assessment of the validity of the information provided and on receipt of a valid claim will take expeditious and appropriate action to remove any copyright infringing/illegal material from our service.

Comments on this entry are closed.

EV SSL

|Algemene Voorwaarden | Disclaimer | AUP | Privacy Beleid | Notice and Take Down |